Privacyverklaring | Semin Skip to main content

Vous êtes ?

U bent


Privacyverklaring

De verwerking van persoonsgegevens die afkomstig zijn van de consultatie, de navigatie en het gebruik van de website https://www.semin.fr (hierna te noemen de "Website") en de aangeboden diensten valt onder dit privacyverklaring.

SEMIN hecht veel belang aan de bescherming van uw privacy. Daarom willen wij u in het kader van ons privacyverklaring informeren over :

 • de rechtsgrondslag en de doeleinden waarvoor wij uw persoonsgegevens verwerken; en uw rechten en onze verplichtingen met betrekking tot die verwerking.
 • de wettelijke basis en de doeleinden waarvoor wij uw persoonsgegevens verwerken; en uw rechten en de verplichtingen van ons bedrijf ten aanzien van deze verwerking.


Dit privacyverklaring voor gegevens staat los van ons cookiebeleid. Voor meer informatie over hoe wij cookies gebruiken, inclusief hoe u zich kunt opposeren aan de installatie ervan, zie ons Cookiebeleid.
 

Hoe we uw persoonsgegevens verzamelen

Om de Website en de aangeboden diensten te kunnen gebruiken, kan ons bedrijf u vragen om bepaalde persoonlijke gegevens over u te verstrekken. Sommige persoonsgegevens zijn verplicht, andere optioneel, om toegang te krijgen tot bepaalde diensen of gebruik te maken van diensten op de Website, zoals de contactformulieren. Het verplichte of optionele karakter van de gegevens wordt aangegeven bij het verzamelen ervan. Als de verplichte  persoonsgegevens niet worden verstrekt, zal ons bedrijf niet in staat zijn om aan uw verzoek te voldoen.

Het gaat om deze type gegevens :

 • naam ; 
 • voornaam ; 
 • postadres ;
 • land ; 
 • mailadres ; 
 • telefoonnummers ; 
 • functies ; 
 • bedrijf ;

De wettelijke grondslagen en het doel van de verwerking

SEMIN mag geen persoonsgegevens verwerken als wij daarvoor geen wettelijke grondslag hebben. Daarom verwerken wij uw persoonsgegevens alleen als (i) wij uw voorafgaande toestemming hebben gekregen, (ii) de verwerking noodzakelijk is voor de verlening van de diensten die wij u aanbieden of (iii) de verwerking noodzakelijk is voor de voldoening van de gerechtvaardigde belangen van ons bedrijf als verantwoordelijke voor de verwerking.

Het verzamelen, opslaan en verwerken van persoonsgegevens heeft voornamelijk de volgende doeleinden:

 • de relatie tussen ons bedrijf en u te beheren en te verbeteren;  
 • de werking van de Website mogelijk te maken ; 
 • uw verzoeken te beantwoorden ; 
 • u onze publicaties, persberichten en informatie sturen, waaronder onze nieuwsbrief ; 
 • de sollicitaties kunnen bekijken ;
 • ons in staat te stellen te voldoen aan onze wettelijke en reglementaire verplichtingen, met name op het gebied van beveiliging ;
 • derden in het kader van een mogelijke verkoop, fusie en/of herstructurering mee te delen of toegang te verlenen ; 


Ontvanger(s) van de Persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan of toegankelijk gemaakt voor derden, met uitzondering van bevoegde personeelsleden en onze dienstverleners (zoals leveranciers van IT-systemen, hosting providers, consultants). Deze dienstverleners zijn gebonden aan strikte verplichtingen inzake gegevensbescherming en vertrouwelijkheid.

Bovendien kunnen deze gegevens in geval van bewezen inbreuk op wettelijke of reglementaire bepalingen op uitdrukkelijk verzoek van de gerechtelijke autoriteiten worden meegedeeld.
Wij kunnen uw persoonsgegevens delen met andere derden, bijvoorbeeld in het kader van een mogelijke verkoop, fusie en/of bedrijfsherstructurering, en alleen voor de doeleinden van de opdracht. In het geval van een inbreuk op persoonsgegevens zullen wij u en de relevante toezichthoudende autoriteit informeren zoals vereist door de toepasselijke wetgeving.


Bewaartermijn voor persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden alleen bewaard voor de periode die nodig is voor het doel waarvoor deze zijn verzameld of om te voldoen aan wettelijke of reglementaire vereisten.

Uw persoonsgegevens worden bewaard voor de duur van de commerciële relatie en, daarna, voor promotiedoeleinden, bewijsdoeleinden en om te voldoen aan boekhoudkundige verplichtingen, gedurende een periode die de wettelijke vervaltermijnen niet overschrijdt. 
 

Beveiliging

SEMIN heeft technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen ongeoorloofde vernietiging (onopzettelijk of intentioneel), gegevensverlies, wijziging, misbruik of het openbaarmaking zonder machtiging van uw persoonsgegevens. Deze maatregelen zorgen voor een goede gegevensbeveiliging en houden rekening met de stand van zaken, de uitvoeringskosten ten opzichte van de risico's en de aard van de te beschermen gegevens.

Ons bedrijf garandeert verder dat de medewerkers die uw persoonsgegevens verwerken de interne regels en procedures met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens naleven en met name de technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen ter bescherming van uw persoonsgegevens.

 

Gebruik van rechten

Overeenkomstig de regelgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens beschikt u over het recht op inzage, op rectificatie, op gegevenswissing, op beperking van de verwerking, op overdraagbaarheid (gegevensportabiliteit) van uw persoonsgegevens. U heeft ook het recht van bezwaar en het recht van verzet tegen de verwerking van uw persoonsgegevens en het recht om toestemming te allen tijde in te trekken (zonder dat deze  gevolgen heeft voor de rechtmatigheid van de eerder uitgevoerde verwerking). U heeft ook het recht om instructies te geven over wat er met uw gegevens moet gebeuren als u komt te overlijden.

Indien nodig heeft u het recht een klacht in te dienen bij de gegevensbeschermingsautoriteit van de lidstaat waar u verblijft.

Deze rechten kunnen rechtstreeks bij ons bedrijf worden uitgeoefend door contact met ons op te nemen op het volgende adres: privacy@semin.com.

Om veiligheidsredenen en om frauduleuze verzoeken te voorkomen, kunnen wij u vragen om een identiteitsbewijs te verstrekken ter rechtvaardiging van uw verzoek. Zodra het verzoek is verwerkt, wordt dit identiteitsbewijs vernietigd. 

 

Gegevensoverdracht buiten de Europese Unie

Sommige van onze partners/leveranciers zijn gevestigd buiten de Europese Unie en daarom kunnen de verzamelde gegevens worden doorgegeven aan niet-EU-landen, waar de wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens afwijkt van die van de Europese Unie en kan dus niet dezelfde gegevensbeschermingsniveau garanderen.
Als dit het geval is, neemt ons bedrijf alle nodige garanties op basis van adequaatheidsbesluiten of op basis van passende garanties zoals verplichte interne regels, door de Europese Commissie goedgekeurde modelcontractbepalingen, een gedragscode of een door de bevoegde autoriteit naar behoren goedgekeurd certificeringsmechanisme, die kunnen worden verkregen door een e-mail te sturen naar het volgende adres: privacy@semin.com.

 

Contactgegevens

Als u vragen heeft over dit privacyverklaring, kunt u contact met ons opnemen via privacy@semin.com

 

HEEFT U EEN VRAAG?

 • phone

  +33.3.82.83.53.57

 • mail

  mail@semin.com

 • document

  Een specifiek verzoek? Neem contact met ons op via ons formulier !

Neem contact met ons op

Blijf verbonden met ons

facebook

Volg ons op Facebook

instagram

Onze inspiraties op Instagram

tiktok

Volg ons op TikTok

linkedin

Ons professionele verhaal op LinkedIn

youtube

Onze instructies op Youtube

picto

183 jaar ervaring

Een traditionele familiefabriek
france

Gemaakt in Frankrijk

8 productievestigingen in Frankrijk
expertise

Expertise

Onze teams staan tot uw beschikking om u het beste advies te geven
close

Dicht bij jou

Elke dag een verkoopteam en technici op het terrein aanwezig

SEMIN'S BLUE NEWS

Ontvang elke twee maanden exclusieve informatie over de Semin Groep: haar verplichtingen, haar acties en haar producten.

a akkoord met het ontvangen van de nieuwsbrief van "Semin" Door het invullen van uw e-mailadres gaat u akkoord met het ontvangen van de maandelijkse nieuwsbrief van Semin. U kunt zich te allen tijde afmelden via de afmeldlinks in de e-mail. Privacybeleid.